Welke vragen komen aan bod in dit onderzoeksproject?

 • Functioneert een bedrijventerrein geïsoleerd (in tijd, ruimte, grondstoffen, …) of zijn er relaties (interacties en uitwisseling) mogelijk met de (woon)omgeving?
 • Kunnen bestaande duurzaamheidsmeters of checklists voor duurzame ontwikkeling evolueren naar een circulaire toolbox?
 • Welke vorm van eigendom of dienstverlening voor grond, licht, wegen en gebouwen is de beste manier om ondernemerschap te ondersteunen?
 • Hoe kan er zuinig worden omgesprongen met de grondstof ruimte? Welke instrumenten kunnen bedrijven stimuleren?
 • Hoe kunnen semi-openbare ruimtes op het bedrijventerrein een meerwaarde zijn voor buurtbewoners en werknemers?
 • Energieverbruik op het bedrijventerrein: hoe zorgen we dat energie niet verloren gaat/verspild wordt en kunnen we zelf energie produceren/opwekken? Welke infrastructuur (vb. slim energienetwerk) is hiervoor nodig en hoe wordt deze (gemeenschappelijk) beheerd?
 • Hoe kunnen (rest)stromen bij bedrijven worden gedetecteerd? Kunnen andere bedrijven of de buurt rondom het bedrijventerrein aan de slag met deze stromen?
 • Is het nuttig om ook landbouw/natuur een functie te geven in het circulair bedrijventerrein? Hoe kan dit worden gerealiseerd?
 • Hoe zet men mensen aan om producten/materialen niet op te gebruiken en te recycleren, maar wel te valoriseren en op te waarderen? Hoe doet men dit op duurzame wijze zodat het comfortgevoel en welbevinden verhoogt?
 • Welke mobiliteit op lokaal en regionaal niveau is wenselijk? Hoe voorzie je in een vlotte mobiliteit op een bedrijventerrein en beperk je toch waar nodig de transportstromen (onder meer in functie van verkeersveiligheid en milieu-overweging)?
 • Hoe vindt de deel- en circulaire economie haar ingang op het bedrijventerrein? Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven geen administratieve problemen hebben om in te stappen en te groeien in de circulaire economie?
 • Welke van de businessmodellen van circulaire economie (circular supplies, resource recovery, product life extension, sharing platforms, product as a service, …) kunnen we toepassen op de bedrijventerreinen Haasrode en haar omgeving?
 • Als je voor materialen een materialenpaspoort kan opmaken, dan worden gebouwen zowel een materialenmijn, als een opslag (materialendepot) waaruit opnieuw grond- en bouwstoffen kunnen worden geput. Kan het materialenpaspoort, dat reeds bestaat op niveau van gebouwen, ook op niveau van een gebied worden opgemaakt?