In het project CIRCULER verkennen buurtbewoners, experten, universiteiten, overheden en bedrijven samen het concept ‘circulair bedrijventerrein’. Hieronder vind je het procesverloop van het project, dat ongeveer een jaar in beslag zal nemen.

KICK – OFF

Bilateraal overleg (maart – april 2019)

Aan het bilateraal overleg gaat een stakeholder mapping vooraf: voor wie is het project van belang? Deze organisaties/doelgroepen worden voor het kick-off moment aangesproken. Daarnaast worden de reeds geselecteerde experten/partners bevraagd. Er wordt gepeild naar de verwachtingen van de stakeholders en het proces wordt besproken.

Kick-off (eerste publieksmoment) (27 mei 2019)

Het voornaamste doel van de kick-off is bewoners en bedrijven uitnodigen om deel te nemen aan het denkproces. Zij kennen het gebied als geen ander en hebben relevante kennis en achtergrondinformatie om ideeën en concepten te kunnen toetsen aan de bedrijventerreinen Haasrode. Om bewoners en bedrijven goed te informeren en om de aanwezige kennis reeds te benutten, worden er enkele workshops gegeven rond de thema’s klimaat, mobiliteit en ruimte.

Vertegenwoordiging bewoners en bedrijven

Na het kick-off moment kan men zich kandidaat stellen voor de antennegroepen. Beide groepen zullen bestaan uit 15 à 20 personen. De antennegroep bewoners vertegenwoordigt de buurt en haar verschillende belangen. De antennegroep bedrijven vertegenwoordigt de bedrijven op het bedrijventerrein en hun belangen. Elke antennegroep (bewoners en bedrijven) vaardigt vertegenwoordigers af die deelnemen aan het volledige cocreatieproces. Die vertegenwoordiger koppelt actief terug met de antennegroep. De antennegroepen worden ook integraal geraadpleegd over de ideeën en concepten die tijdens het cocreatieproces worden gevormd.

INHOUDELIJK PROCES

Startmoment (20 juni 2019)

Zowel experten als de bewonersgroep en groep van bedrijven werden uitgenodigd op het inhoudelijke startmoment op 20 juni. Het doel was te komen tot een kader dat weergeeft wat een circulair bedrijventerrein voor deze grote groep moet omvatten. Er werd vertrokken van een aantal gekende principes rond duurzaamheid en circulaire economie. Deze lijst werd bijgestuurd en aangevuld tot een gemeenschappelijk kader ‘circulair bedrijventerrein’.

Begrippenkader en toekomstbeeld (8 oktober 2019)

Dit moment werd bijkomend georganiseerd omdat tijdens het startmoment duidelijk werd dat het doel van de sessie, het vormen van een gemeenschappelijk kader voor een circulair bedrijventerrein, onvoldoende werd behaald. Interleuven ging aan de slag met de input die werd verkregen om een gemeenschappelijke taal te creëren. Dit leidde tot een voorstel voor toekomstbeeld en begrippenkader, wat op 8 oktober werd voorgesteld en afgetoest. Zowel het toekomstbeeld als het begrippenkader werden door de aanwezigen goedgekeurd. Beide zullen als houvast worden gebruikt om de onderzoeksvragen tijdens het cocreatieproces aan te vliegen. Ze zullen telkens verder worden verfijnd aan de hand van de verkregen antwoorden en oplossingen. Het begrippenkader zal evolueren tot een toolbox voor het (her)ontwikkelen van circulaire bedrijventerreinen.

Tijdens dit moment werden ook de onderzoeksvragen voor het cocreatieproces gedefinieerd en de werkvorm verder verfijnd.

Cocreatieproces (november 2019 – maart 2020)

Het cocreatieproces bestond uit thematische werksessies. Per sessie werden de onderzoeksvragen van het dagthema aangevat. Aan het einde van de sessie werden de antwoorden in het begrippenkader ondergebracht en werden openstaande vragen afgelijnd. Deze vragen werden meegenomen naar een volgende sessie.

De cocreatiegroep bestond uit experten en afgevaardigden van de antennegroepen. Deze groep werd bewust klein gehouden om het proces niet onnodig te verzwaren. Via een online communicatietool werd er feedback verkregen van de overige leden van de antennegroepen. Bijkomend werd ook een contactmoment georganiseerd voor de bedrijven. De bewoners bepaalden zelf dat dit voor hen niet noodzakelijk was.

Waar bijkomend onderzoek noodzakelijk is, wordt een expertengroep samengesteld. Deze kan bestaan uit de gekende partners of derden.

Aan het einde van dit coceatieproces wordt een moment voorzien met de hele groep (experten, antennegroep bedrijven en antennegroep bewoners) de resultaten door te nemen en te valideren (zie volgende).

Toolbox (juni 2020)

De resultaten van het denkproces worden gebundeld in een toolbox. Hierna werden alle deelnemers uit het proces aangesproken om met hen de toolbox af te toetsen. Op basis van die feedback werd de toolbox nog aangepast en verfijnd.

SLOT

Doorstartmoment (oktober 2020)

Tijdens het doorstartmoment werd samen met de stakeholders van de bedrijventerreinen Haasrode bekeken hoe er verder aan de slag kan worden gegaan met de toolbox voor (her)ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen.

Finaal publieksmoment (december 2020)

De resultaten van het co-creatieproces werden voorgesteld tijdens een finaal publieksmoment.