In het project CIRCULER verkennen buurtbewoners, experten, universiteiten, overheden en bedrijven samen het concept ‘circulair bedrijventerrein’. Hieronder vind je het procesverloop van het project, dat ongeveer een jaar in beslag zal nemen.

KICK – OFF

Bilateraal overleg (maart – april 2019)

Aan het bilateraal overleg gaat een stakeholder mapping vooraf: voor wie is het project van belang? Deze organisaties/doelgroepen worden voor het kick-off moment aangesproken. Daarnaast worden de reeds geselecteerde experten/partners bevraagd. Er wordt gepeild naar de verwachtingen van de stakeholders en het proces wordt besproken.

Kick-off (eerste publieksmoment) (27 mei 2019)

Het voornaamste doel van de kick-off is bewoners en bedrijven uitnodigen om deel te nemen aan het denkproces. Zij kennen het gebied als geen ander en hebben relevante kennis en achtergrondinformatie om ideeën en concepten te kunnen toetsen aan de bedrijventerreinen Haasrode. Om bewoners en bedrijven goed te informeren en om de aanwezige kennis reeds te benutten, worden er enkele workshops gegeven rond de thema’s klimaat, mobiliteit en ruimte.

Vertegenwoordiging bewoners en bedrijven

Na het kick-off moment kan men zich kandidaat stellen voor de antennegroepen. Beide groepen zullen bestaan uit 15 à 20 personen. De antennegroep bewoners vertegenwoordigt de buurt en haar verschillende belangen. De antennegroep bedrijven vertegenwoordigt de bedrijven op het bedrijventerrein en hun belangen. Elke antennegroep (bewoners en bedrijven) vaardigt vertegenwoordigers af die deelnemen aan het volledige cocreatieproces. Die vertegenwoordiger koppelt actief terug met de antennegroep. De antennegroepen worden ook integraal geraadpleegd over de ideeën en concepten die tijdens het cocreatieproces worden gevormd.

INHOUDELIJK PROCES

Startmoment (20 juni 2019)

Zowel experten als de bewonersgroep en groep van bedrijven worden uitgenodigd op het inhoudelijke startmoment op 20 juni. Het doel is te komen tot een kader dat weergeeft wat een circulair bedrijventerrein voor deze grote groep moet omvatten. Er wordt vertrokken van een aantal gekende principes rond duurzaamheid en circulaire economie. Deze lijst wordt bijgestuurd en aangevuld tot een gemeenschappelijk kader ‘circulair bedrijventerrein’. Het gemeenschappelijk kader zal verder worden uitgewerkt in het cocreatieproces.

Cocreatieproces (september 2019 – maart 2020)

De cocreatiegroep bestaat uit experten en afgevaardigden van de antennegroepen. Deze groep wordt bewust klein gehouden om het proces niet onnodig te verzwaren. Er worden een aantal feedbackmomenten voorzien, waarin de antennegroepen worden bevraagd. De vorm en frequentie van deze contactmomenten worden tijdens het proces bepaald. Waar bijkomend onderzoek noodzakelijk is, wordt een expertengroep samengesteld. Deze kan bestaan uit de gekende partners of derden.

Het volledige denkproces moet resulteren in een toolbox (handleiding voor het (her)ontwikkelen van een circulair bedrijventerrein). Deze omvat instrumenten, die de principes vastgesteld in het gemeenschappelijk kader, uitvoerbaar maken. Enkele van deze instrumenten zullen worden getoetst op de bedrijventerreinen Haasrode en omgeving, andere zullen in verder onderzoek worden verfijnd of worden gestaafd met voorbeelden van elders.

SLOT

Finaal publieksmoment (voorzien april – juni 2020)

De resultaten van het denkproces worden voorgesteld tijdens een finaal publieksmoment. Hier wordt opnieuw een breed publiek aangesproken om met hen de toolbox af te toetsen. Op basis van die feedback wordt de toolbox nog aangepast en verfijnd.