Waarom een onderzoeksproject rond circulaire bedrijventerreinen?

Het project CIRCULER is opgestart vanuit de visie van Interleuven en haar collega-intercommunales WVI en Leiedal om de aanpak voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein permanent te verbeteren. De lat werd in het verleden al hoog gelegd door het streven naar een duurzaam bedrijventerrein met ingrepen zoals opvang en hergebruik van hemelwater, afname van groene energie, bedrijventerreinmanagement, efficiënt ruimtegebruik, … Met dit project gaan we nog een stap verder en willen we komen tot een circulair bedrijventerrein.

Wat is circulariteit?

De circulaire economie zorgt ervoor dat we materialen en producten blijvend kunnen inzetten. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar worden gehaald en worden omgevormd tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn gerecycleerd of hebben een natuurlijke oorsprong. Ze zijn bij hun levenseinde recycleer- of afbreekbaar. Circulariteit gaat ook over een nieuwe manier van denken waarbij onder meer gesloten kringlopen, ketensamenwerking en deeleconomie aan bod komen. CIRCULER onderzoekt hoe deze principes inzetbaar zijn in de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein.

Aanpak

Buurtbewoners, experten, universiteiten, overheden en bedrijven verkennen samen het concept ‘circulair bedrijventerrein’. Om deze kennis optimaal samen te brengen is een cocreatieproces opgestart. Met dit breed partnerschap wordt vanuit verschillende thema’s, zijnde grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving, gekeken wat een circulaire invulling zou kunnen betekenen voor een bedrijventerrein.
De inbreng van (potentiële) gebruikers en gebiedsexperten is relevant. De concepten en ideeën worden immers getoetst aan de bedrijventerreinen Haasrode (een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven) en haar omgeving.

Thema’s in CIRCULER

Doelstelling

Tijdens het project wordt nagegaan of vernieuwende oplossingen een goede werkvorm kunnen zijn om een bedrijventerrein te organiseren en te beheren. Te onderzoeken voorstellen zijn bijvoorbeeld de overstap van het begrip ‘m²’ (oppervlakte) naar ‘m³’ (volume) om te komen tot zuinig ruimtegebruik, de aankoop van diensten in plaats van de aankoop van het goed/materieel, gedeelde infrastructuur voorzien, innovatieve aanbestedingen en/of de initiatie van een community land trust. Dit kan resulteren in een toolbox voor de aanpak van de plannings- en realisatiefase van (her)ontwikkelingen. Eveneens zullen instrumenten naar voor komen die in het beheer- en uitgifteplan van het bedrijventerrein de nieuwe bedrijven zullen sturen naar een circulaire ontwikkeling van hun gebouwen en werking.

Benieuwd naar een eerste aanzet van onderzoeksvragen?

We wensen te komen tot een gedragen, haalbaar, maar vooruitstrevend voorstel dat bij de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein als leidraad wordt gebruikt. Dit project past in de visie van het nieuwe structuurplan van de stad Leuven, geeft er mee uitvoering aan en kan de nodige handvaten aanreiken voor een transitie van het hele gebied. Het project zal een leidraad bieden voor eenieder die stappen vooruit wil zetten in een circulaire gebiedsontwikkeling in Vlaanderen en daarbuiten.